Privacybeleid

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 • De bedrijfsnaam is: BOOKING HOSTELS S.L.
 • CIF/NIF/NIE is: B98157274
 • Haar statutaire zetel is te: C/ RODRIGUEZ DE CEPEDA Nº 35 – 46021 VALENCIA.
 • Phone: +34 963 28 55 15
 • Email: info@feetuphostels.com

2. Welke gegevens hebben we over u en hoe hebben we die verkregen?

De categorieën persoonsgegevens die wij verwerken over klanten en leveranciers zijn::

 • I. Identificatiegegevens
 • II. Post-of elektronische adressen
 • III. Commerciële informatie
 • IV. Economische en transactiegegevens
 • V. Navigatiegegevens
 • VI. Speciaal beschermde gegevens: gezondheid, in het geval van werknemers
 • VII. Beeld / stem
 • VIII. Geolocatiegegevens
 • IX. Biometrische gegevens

Wij hebben alle bovengenoemde gegevens rechtstreeks van u verkregen door de presentatie van een commercieel aanbod, contractvoorstel, enz., of via uw bedrijf door ons de identificatiegegevens en andere informatie te verstrekken die nodig is om het doel van de contractuele relatie tussen de partijen uit te voeren. Het is een verplichting van u of uw bedrijf om ons de bijgewerkte gegevens te verstrekken in geval van wijziging.

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

We behandelen de gegevens die door geïnteresseerde personen worden verstrekt om verschillende activiteiten te beheren die zijn afgeleid van specifieke procedures die worden uitgevoerd op het gebied van verkoop, after-sales service, leveranciersbeheer, kwaliteit van diensten, enz. Op deze manier gebruiken we uw gegevens om een van de volgende acties uit te voeren::

 • I. Levering van de gevraagde diensten of levering van het gekochte product.
 • II. Het verzenden van de gevraagde informatie via het contactformulier op onze website of een andere manier van contact met ons bedrijf
 • III. Bieden zowel potentiële klanten en onze klanten, aanbiedingen van producten en diensten van belang
 • IV. Het administratieve, fiscale en boekhoudkundige beheer van onze klanten en/of leveranciers uit te voeren
 • V. Uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, marktstudies, enz. om u de meest geschikte aanbiedingen en geoptimaliseerde kwaliteit van de dienstverlening te kunnen bieden, enz.
 • VI. Employee labor management.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens van natuurlijke personen gekoppeld aan potentiële klanten, afnemers en leveranciers die we verzamelen via de verschillende contactformulieren en/of informatieverzameling (inclusief de gegevens verzameld via cookies, indien van toepassing) worden bewaard zolang hun informatie niet wordt opgevraagd.

Verwijdering door de belanghebbende.

De door onze klanten en leveranciers verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie tussen de partijen in stand blijft, waarbij in ieder geval de minimale wettelijke bewaartermijnen naar gelang de materie in acht worden genomen.

De gegevens van werknemers worden bewaard zolang de arbeidsrelatie in stand wordt gehouden en in ieder geval volgens wat de arbeidswetgeving voor dit doel voorschrijft.

In het geval van de beelden verkregen door het videobewakingssysteem, zal de bewaringstermijn van hetzelfde 1 maand zijn, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 22.3 van de LOPDGDD, tenzij ze moeten worden bewaard voor levering aan de bevoegde autoriteiten.

In elk geval bewaren we je persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is, rekening houdend met onze behoeften om te reageren op vragen die rijzen of problemen op te lossen, verbeteringen aan te brengen, nieuwe diensten te activeren en te voldoen aan de vereisten die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd.

Dit betekent dat we je persoonlijke gegevens gedurende een redelijke periode kunnen bewaren, zelfs nadat je gestopt bent met het gebruik van onze producten of nadat je gestopt bent met het gebruik van deze website. Na deze periode worden je persoonsgegevens uit al onze systemen verwijderd.

Afhankelijk van het type gegevensverwerking is de legitimatiebasis als volgt:

BEHANDELINGLEGITIMATIE BASIS
Boekhoudbeheer: factureringsbeheer met klanten en / of leveranciersOnderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Belastingbeheer: toepassing van inhoudingen, bonussen, enz.Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen; naleving van wettelijke verplichtingen
Administratief beheer: logistiek beheer, magazijn, klantenleveringen, ontvangst van goederen, enz.Onderhoud, ontwikkeling en controle van de contractuele relatie tussen de partijen
Marketing: Commerciële acties over onze producten of diensten gericht op onze klanten of die mensen die in het verleden informatie hebben gevraagd over onze producten en diensten, inclusief het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken voor onze klanten.Met vrije en ondubbelzinnige toestemming van de geïnteresseerde partij (potentiële klanten), verklaren we dat de intrekking van deze toestemming in geen geval de uitvoering van het contract tussen de partijen kan bepalen; het legitieme belang van het bedrijf in de promotie en commercialisering van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die verkregen of aangevraagd door geïnteresseerde personen in het verleden.
Als u een werknemer bent, voor arbeidsbeheer: administratief, boekhoudkundig en fiscaal beheer van werknemers. Beheer van de registratie van de werkdag: begin – en eindtijd van de dag, evenals overuren.Uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Wettelijke naleving
Videobewaking: Arbeidscontrole.Uitvoering van een contract. Artikel 89 LOPDGDD en 20.3 werknemersstatuut.
Afbeeldingen / stem van werknemers: publicatie van afbeelding/stem op de bedrijfswebsite, bedrijfsboeken en RRSS om het personeel bekend te maken.Uitdrukkelijke toestemming van de belanghebbende.
Geolocatie: arbeids-en ruimtelijke controle van bedrijfsvoertuigen en mobiele telefoons.Uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Artikel 20.3 van het werknemersstatuut en artikel 90 van de LOPDGDD. Het legitieme belang van de verantwoordelijke persoon.

In het geval dat u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt, zult u niet in staat zijn om uw contract uit te voeren en te voldoen aan wettelijke verplichtingen of die zijn afgeleid van overheidsinstanties.

6. Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan een derde partij die van plan is ze te gebruiken in haar direct marketingacties, behalve in het geval dat u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Wij informeren u dat wij uw persoonsgegevens kunnen verstrekken aan overheidsinstanties en bevoegde autoriteiten in die gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn of in gevallen waarin wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure. om elke claim of wettelijke eis te beantwoorden of om de rechten van het bedrijf of zijn klanten en het grote publiek te beschermen.

Wij informeren u dat uw gegevens niet zullen worden overgedragen of gecommuniceerd aan derden, het bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de behandeling en bewaring ervan.

Ja, we verstrekken je persoonlijke gegevens aan derden (bijv. internet service providers die ons helpen onze website te beheren of de gecontracteerde diensten uit te voeren, computerondersteunings- en onderhoudsbedrijven, logistieke bedrijven, agentschappen en belasting- en boekhoudkundig advies, enz.)

In ieder geval moeten deze derden te allen tijde dezelfde beveiligingsniveaus handhaven als wij doen met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens en, indien nodig, zullen zij gebonden zijn aan wettelijke verplichtingen om jouw persoonlijke gegevens privé en veilig te houden. , en ook om de informatie alleen te gebruiken volgens specifieke instructies van het bedrijf.

7. Doorgifte van gegevens naar derde landen?

Gegevensoverdracht naar derde landen is niet gepland.

8. Wat zijn uw rechten als belanghebbende?

Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben.

In het bijzonder kunnen geïnteresseerde personen het recht op toegang tot hun persoonlijke gegevens aanvragen en deze in een gemeenschappelijk formaat en mechanisch lezen ontvangen als de verwerking met elektronische middelen wordt uitgevoerd (recht op overdraagbaarheid).

Evenzo kunnen geïnteresseerden het recht vragen om onjuiste gegevens te corrigeren of, in voorkomend geval, om deze te verwijderen wanneer de gegevens onder andere niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Bovendien kunnen de betrokkenen in bepaalde omstandigheden verzoeken om beperking van de verwerking van hun gegevens, of in bepaalde omstandigheden en om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie, hun recht uitoefenen om zich te verzetten tegen de verwerking van hun gegevens.

Wij zullen de verwerking van de gegevens stopzetten, behalve om dwingende legitieme redenen, de uitoefening of verdediging van mogelijke claims, of in de uitzonderingen die in de toepasselijke regelgeving zijn vastgelegd.

Evenzo informeren wij u dat u het recht hebt om uw verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder de rechtmatigheid van de behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan te beïnvloeden.

Evenzo wordt de gebruiker geïnformeerd dat hij op elk moment de bovengenoemde rechten kan uitoefenen door ons te schrijven met behulp van de contactgegevens die in punt 1 staan en een kopie van zijn identiteitsbewijs bij te voegen.

U hebt ook het recht om een claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming, vooral wanneer u geen voldoening hebt verkregen bij de uitoefening van uw rechten.

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Aan de andere kant, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, verbinden wij ons ertoe geen commerciële informatie te verzenden als u ons dit hebt meegedeeld.

Privacy Policy Feet Up Hostels
Privacy Policy Feet Up Hostels
BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Verantwoordelijk: BOOKING HOSTELS. Doel: alsmede om u commerciële informatie over onze producten en diensten toe te sturen. Legitimatie: Uw eigen toestemming, legitiem belang. Ontvanger: Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.. Rechten: U kunt uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens, alsmede andere rechten uitoefenen bij info@feetuphostels.com. Evenzo informeren wij u dat als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, u ons dat kunt laten weten in de body van het bericht (in het formulier hierboven) of ons kunt schrijven op het e-mailadres dat in de vorige paragraaf is vermeld. Aanvullende informatie: Voorwaarden

Direct booking

Without intermediaries

Breakfast and lunch

Excursions

Family rooms

Shared rooms

BASISINFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Verantwoordelijk: BOOKING HOSTELS. Doel: alsmede om u commerciële informatie over onze producten en diensten toe te sturen. Legitimatie: Uw eigen toestemming, legitiem belang. Ontvanger: Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.. Rechten: U kunt uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van gegevens, alsmede andere rechten uitoefenen bij info@feetuphostels.com. Evenzo informeren wij u dat als u geen commerciële informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, u ons dat kunt laten weten in de body van het bericht (in het formulier hierboven) of ons kunt schrijven op het e-mailadres dat in de vorige paragraaf is vermeld. Aanvullende informatie: Voorwaarden

Direct boeken

Zonder tussenpersonen

Ontbijt en lunch

Excursies

Familiekamers

Gedeelde kamers